Japanese Restaurant Murakami

289 sq m, 134 seats, 2019 г